torsdag 7. juni 2018

Demokratiutviklingsprosjektet nye Asker kommune

Mange var rykende uenige om behovet for en kommunesammenslåing, men vi står sammen om demokratiutviklingsprosjektet nye Asker kommune.

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, og berører ca. 90.000 innbyggere og 6000 ansatte. Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet.

Undertegnede er medlem av den tverrpolitiske prosjektgruppen (P1) for politisk organisering i den nye kommunen. I dette delprosjektet er utarbeidelse og forslag til ny politisk struktur et viktig premiss for den administrative organiseringen. Videre hvilket myndighetsnivå de politiske utvalgene skal inneha. Også utredning av nærdemokratiske ordninger er nybrottsarbeid da det finnes få eksempler på slike ordninger i Norge. Vi har møtt et stort engasjement i alle deler av den nye storkommunen, og mange har «meldt seg på» med synspunkter og innspill. Det har vært arrangert folkemøter, frivillige grupper har engasjert seg og vi har invitert frivilligheten til dialogmøter. Prosjektgruppen har utarbeidet et høringsnotat, og de tre kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum, har avgitt innspill.


TVERRPOLITISK: Prosjektgruppen består av folkevalgte fra ulike partier og fra alle de tre kommunene.
 Vi må være lydhøre for innspillene som kommer, og være tydelige både på demokratiforståelsen og hvilke verdier vi ønsker å bygge den nye kommunen på. Samfunnet bygges nedenfra- ikke ovenfra. Det er enkeltmennesker, familier, sivilsamfunnet, frivillig sektor og småbedriftene som bygger lokalsamfunnet. Det får konsekvenser for den tillit man viser og den frihet man gir til enkeltmennesker og familier, foreninger og bedrifter - og hvilken betydning man tillegger dem når oppgavene skal løses. I prosjektgruppen diskuterer vi ulike former for nærdemokratiske ordninger, og anbefaler to varianter: Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg. Reaksjonene på dette varierer fra de som ikke vil ha faste lokalsamfunnsutvalg i det hele tatt, til de som ønsker seg langt flere enn de tre som er foreslått i høringsnotatet. 

Uansett bør ordningene utformes på en måte som supplerer og styrker, ikke svekker og overkjører eksisterende og velfungerende frivillighet. Det må tas hensyn til at mange områder i den nye kommunen vil være svært forskjellige fra hverandre, og det må tas hensyn til frivillig engasjement, demografi, bebyggelse og næringsliv. Etablering av lokalsamfunnsutvalg må også vurderes opp mot innbyggertorg og nærmiljøsentraler.Hvordan vil opprettelse av lokalsamfunnsutvalg påvirke allerede etablerte avtaler kommunen har med ulike deler av
frivilligheten? F.eks. idrettsråd, kulturråd og velforeninger? Hvordan skal utvalgene være sammensatt?Hva med avgrensninger mot folkevalgt nivå? På en høring i Asker rådhus i april ble det ytret ønske om en kartlegging av frivilligheten i de tre kommunene, som et grunnlag for å vurdere de nærdemokratiske ordningene. Det bestående frivillige arbeidet skal tas vare på og videreutvikles.

MANGFOLDIG: Det må tas hensyn til at mange områder i den nye kommunen vil være svært forskjellige fra hverandre.
Alle skal kunne føle at de er med og bygger den nye kommunen. For det er selvfølgelig ikke slik at all skaperkraft sitter hos politikerne eller hos rådmannen – jeg tror nemlig at private, ideelle og kommersielle aktører, også kan ha kvalitet, kapasitet og kreativitet til å bidra. Det fratar ikke det offentlige ansvaret for at et gitt tilbud finnes, men det gjør det mulig for flere å dele på arbeidet. Dette får konsekvenser for hvem som får være med å bygge og drive f.eks. skoler, barnehager eller sykehjem. Valgfrihetfor borgerne er et gode, jeg vil jobbe for at dette skal ivaretas i den nye kommunen. Økt mangfold i befolkningen må møtes med økt mangfold i tilbudet, og det blir ikke riktig å tvinge alle til å velge slik enkelte politikere vil. Det får konsekvenser for muligheten til å velge f.eks. skole og hjemmehjelpstjeneste.

Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing. Dette har preget arbeidet i prosjektgruppen, og vil prege det spennende arbeidet videre. Jeg ser frem til fortsettelsen.

FRPs MENN I PROSJEKTGRUPPEN: I prosjektgruppen har jeg gleden av å sitte sammen med min partikollega fra Røyken, Christoffer Pederssen.

tirsdag 8. mai 2018

Heder til veteranene

Mai er en spesiell måned. Vi feirer frigjøringsdagen 8. mai. Det er også dagen vi hedrer våre veteraner. Jeg er derfor svært glad for at formannskapet nylig vedtok veteranplan for Asker kommune.

Veteranplanen er en oppfølging av regjeringens oppfølgingsplan ”I tjeneste for Norge”. Det er viktig at vi gir våre veteraner den anerkjennelsen de fortjener, og at de opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet. Anerkjennelse av innsatsen for landet og positiv omtale av denne tjenesten er viktige bidrag til at de erfaringene veteranene har gjort, oppleves som positive. Kommunen har allerede en rekke tjenester med tilbud og ordninger som skal ivareta veteraners rett på tjenester. Den kommunale veteranplanen vil ytterligere sikre oppfølging av denne målgruppen som kan ha særskilte behov. Det er i alles interesse at soldater som kommer hjem hjelpes til å få et godt liv. For noen kan tjenesten gi både fysiske og psykiske skader, og i ytterste konsekvens tap av liv. Veteranene fortjener vår dypeste respekt og vi har et klart ansvar for å ivareta skadet personell, uavhengig av hva slags skade og når den kommer til uttrykk. I veteranplanen er det tydeliggjort at de skadde og deres pårørende skal få den oppfølgingen de trenger. Planen ble vedtatt i formannskapets møte 24. april.

Frihet ingen selvfølge
8. mai er en viktig dag å markere for å minne oss om at frihet og fred ikke er en selvfølge, men noe vi må være villige til å kjempe for hele tiden. Det er bare å se seg rundt i en urolig verden. Frigjøringsdagen er en dag for å minnes alle de som ga sitt liv for Norge under andre verdenskrig, og for å minnes veteranene fra frigjøringskampen. Norge deltok under 2. verdenskrig med alle tre forsvarsgrener. Innsatsen var viktig i kampen for å gjenvinne vår suverenitet. Store ofre ble gjort.

Veterandagen
Men 8. mai handler ikke bare om andre verdenskrig. Dagen er også den offisielle veterandagen. Også de som på vegne av Norge har gjort en innsats for frihet og fred i andre land i etterkrigstiden, blir hedret. Innsatsen er betydelig: Over 100 000 nordmenn har siden krigen tjenestegjort i nært 100 internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. Veteraner fra internasjonale operasjoner er personer som i handling har vist evne og vilje til å ta på seg store utfordringer og løse krevende oppgaver under meget vanskelige forhold, uten hensyn til egen velferd.

Viktig anerkjennelse
Krigsseilere, Afghanistan-veteraner og andre veteraner forteller ofte om manglende forståelse for hva de har opplevd i samfunnet de kommer tilbake til. Og kanskje kan vi som ikke har vært “ute” aldri helt forstå hva de har vært gjennom. Da blir anerkjennelse desto viktigere. Og takknemlighet. For eksempel ved å markere dager som 8. mai og understreke den betydningen innsatsen har hatt for fred, frihet og demokrati.

MINNESEREMONI: Ved graven til Max og Tikken ManusForsvaret arrangerer markeringer på flere steder i Norge 8. mai. I tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner. Asker kommune arrangerer markering for veteraner 8. mai i samarbeid med Bærum kommune, og hedrer veteraner i det årlige arrangementet ved minnesmerket for falne ved Asker kirke. Det legges også ned kranser for kjente krigsveteraner på Asker kirkegård. Jeg vil oppfordre flest mulig til å delta på arrangementene. Snakk med barna deres om denne dagen og ta dem gjerne med på en minnemarkering.
Det er med ærbødighet og respekt jeg vil hedre krigsveteranene som gikk foran den gangen vår egen frihet sto på spill, og jeg vil gratulere alle veteraner med Veterandagen 8. mai. Slik vi aldri skal glemme 9. april, skal vi alltid minnes 8. mai.

HØYTIDELIG: Jeg opplever det alltid som høytidelig å markere 8. mai.

torsdag 19. april 2018

Takk for basketfesten - vi sees i ny hall!

Askers basketballstolthet, Asker Aliens, har lagt bak seg en strålende sesong med suverent seriemesterskap og sluttspillfinale. Forhåpentligvis er den verste skuffelsen i ferd med å legge seg etter finaletapet mot Kongsberg Miners. Kanskje kan det være en ”trøst” at vi nå kan se frem mot ny idrettshall på Risenga! Denne gang med permanente tribuner.

Alle som hadde gleden av å overvære de forrykende finalekampene i Leikvollhallen for noen uker siden så at publikumspotensialet for basketball i Asker er stort. Jeg vil takke Asker Aliens for flotte finalearrangementer som helt sikkert bidrar til å fremme interessen for basketball. Dette var kjempeproft! I årevis har Frp i Asker ”mast” om en utvidelse av Leikvollhallen med faste tribuner, og fremmet forslag etter forslag om dette. Nå får vi hjelp av Akershus Fylkeskommune, som skal bygge ut Bleiker videregående skole og har behov for flere idrettsflater. Asker kommune har på sin side behov for flere garderober og permanente tribuner med god kapasitet. Fylkeskommunen har fremmet forslag hvor fylkeskommunen og Asker kommune går sammen om å bygge ny idrettshall i forlengelsen av Leikvollhallen, noe som endelig vil gi oss en storstue for hallidretter i Asker - en kamparena for basketball og håndball.

"STINN BRAKKE": Interessen for finalekampene i basketball var stor.
Moderne idrettspark
Det ble nylig gitt en presentasjon av prosjektet i formannskapet, som gledelig nok stilte seg positivt til å utvikle idrettshall i samarbeid med Akershus fylkeskommune. I tråd med regional plan for idrett, friluft og folkehelse, øvrige politiske vedtak og signaler ønsker fylkeskommunen å samarbeide med kommuner om etablering av idrettshaller. Det er svært gledelig og noe vi heier veldig på i Asker. Fylkeskommunen mener en videreutvikling av idrettsanleggene i Risengaområdet er det beste for alle parter og ønsker å prioritere ny idrettshall i forlengelsen av Leikvoll. Arbeidet med byggeprogram pågår og blir fremmet til politisk behandling i mai. Fra tidligere arbeides det med ny ishall og etablering av velodrom. Risenga kan bli et av Norges fineste områder for idrett og aktivitet. To av flaggskipene i Asker-idretten, Frisk Asker og Asker Aliens, hører naturlig hjemme her. Det er svært gledelig at disse klubbene endelig får tidsmessige ”hjem” på Risenga: Moderne og funksjonelle arenaer. Dette vil kunne gi et løft for hele Asker-idretten og for lokalsamfunnet vårt. Vi politikere bør se verdien, synergieffekten og muligheten for identitetsbygging av å ha elitelag fra Asker. 

Idrettens sak er alles sak
Selv vil jeg fortsette å tale idrettens sak fordi det egentlig er vår alles sak. Jeg er full av beundring for alle dere som står på for at barna våre skal kunne delta i idrettslig aktivitet og for at de som ønsker det skal kunne følge drømmene sine. Takk også til alle dere som står på for å skape proffe arrangementer for våre elitelag og våre eliteutøvere, og ikke minst – for publikum De blir det forhåpentligvis enda flere av i ny hall – og ikke bare i sluttspillet. Tidsmessige anlegg har stor betydning når det gjelder å rekruttere spillere og bygge lag. Det er solid dokumentert."HOME OF THE ALIENS": Asker Aliens spiller sine hjemmekamper i Leikvollhallen på Risenga. Om få år kan hallen være kraftig oppgradert og med ny hall i forlengelsen av den gamle.
Samarbeid
Jeg er svært glad for at fylkeskommunen har kommet på banen. Nå må Asker støtte opp om prosjektet der kommunen og fylkeskommunen samarbeider om finansiering og drift. Hallen skal så ferdig til skolestart i 2021. Jeg registrerer også med tilfredshet at Asker Idrettsråd (AIR) stiller seg positive til flere hallflater og bedre vilkår for bruk av Leikvollhallen.
Nå gjelder det å holde fullt trykk på dette prosjektet. Dette skal vi få til. Det gjelder bare å holde ut i ”gamle Leikvoll” et par sesonger til. Vi sees der, og gleder oss veldig til å sees i den nye hallen.

NY HALL: Fra presentasjonen for formannskapet i Asker. Nåværende Leikvollhallen til venstre. Dette kan bli riktig bra.


torsdag 8. februar 2018

Ta idrettens behov på alvor

Ser vi på resultater og prestasjoner er Asker en idrettsstormakt, men jeg slutter aldri å undres over at Asker kommune hele tiden synes å ende opp med minimumsløsninger på anleggs- og arenasiden.

Vi spoler et drøyt år tilbake til den forrykende finaleserien i ishockeysluttspillet mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers. Alle som opplevde hjemmekampene i en smekkfull Askerhall så det presserende behovet for ny og tidsmessig arena. Frisk styrer mot sluttspill også i år. Ny hall burde ha stått ferdig i går, men vi gleder oss over at ny ishall på Risenga kan tas i bruk i mars 2021. Det virker likevel stusselig med en tilskuerkapasitet på 3000. Jeg tok derfor opp i formannskapet at man bør se på dette som et minimum og at kommunen i samråd med idretten søker å finne løsninger som maksimerer antall tilskuerplasser. Helst bør kapasiteten økes.

VENTER PÅ NY HALL: Det kommer ny ishall på Risenga, men det bør vurderes en høyere tilskuerkapasitet.

Basketstormakt
Et annet flaggskip i Asker-idretten er Asker Aliens, som etter 23 strake seire sikret seriegullet i BLNO sist søndag. Etter noen år i Vollenhallen flyttet klubben hjem til Risenga, med hjemmekamper i Leikvollhallen. Klubben har funnet en slags løsning på publikumssituasjonen, for utrolig nok ble Leikvollhallen bygget uten tribuner. En minimumsløsning. Slik kunne jeg fortsette: Svømmeklubben argumenterte for 50-meters basseng i svømmehallen på Risenga, noe som virket fornuftig når man skulle bygge ny hall, men man endte opp med 25 meter. Det er store planer for utvikling av Føyka, med ny matcharena for fotball. Hva opplevde vi da områdereguleringen ble behandlet? Fotballarenaen ble nedskalert, med reduksjon av planlagt tilskuerkapasitet. Igjen en slags minimumsløsning.

Mindre skianlegg
Nylig gikk Asker skiklubbs herrelag inn til en sensasjonell tredjeplass på stafetten i ski-NM, og Asker har fått en juniorverdensmester i langrenn. Fra tidligere har vi en av Norges mest meritterte skiskyttere, Halvard Hanevold, med 22 internasjonale medaljer. Bare Ole Einar Bjørndalen har flere. Ski- og skiskyttermiljøet i Asker har lenge jobbet for skianlegg på Solli. Det er endelig politisk flertall for å få realisert et anlegg, men hva opplever vi? Jo – et mindre anlegg enn opprinnelig planlagt: En minimumsløsning som ikke utløser behov for vei, parkering, vann og avløp, med 20 skyteskiver i stedet for 30. Mange politikere vil ikke ha noe anlegg.

LEGENDEN: Halvard Hanevold er en stor inspirasjon og motivator for Askers unge skiskyttere. De fortjener et anlegg i egen kommune.


Tenk stort!
Når skal vi begynne å tenke større? Toppidretten er en identitetsbygger, og gode anlegg er viktige i kampen om talentene. Men det handler om noe langt mer: Idretten må ha anlegg og plass til å ivareta sin viktige samfunnsrolle: Tilbud om fysisk aktivitet for kommunens barn og unge, som gjennom idretten suger til seg verdier som trening, riktig kosthold, lagspill, og gjensidig respekt på en felles sunn møteplass på tvers av bakgrunn. Barn og unge som gjennom en slik oppvekst løper mindre risiko for å havne på skråplanet senere i livet. Det er faktisk dokumentert. Noen blir kanskje fremtidige toppidrettsutøvere.

Forbilder
Aktiviteten har en egenverdi, men vis meg den håndballjenta som ikke har en drøm om å bli en fremtidig Nora Mørk. Eller den lille fotballgutten som ikke har en drøm om å bli like god som Sander Berge. Vis meg den unge hockeyspilleren som ikke drømmer om å spille i NHL som Mats Zuccarello. Kanskje finnes det en fremtidig Halvard Hanevold blant Askers håpefulle skiskyttere. Forhåpentligvis kan vi utvikle og dyrke talentene våre i Asker. De bør ikke være henvist til å reise langt av sted. Det skal heller ikke være slik at man på grunn av manglende kapasitet må si nei til barn og ungdom som ønsker å fylle fritiden med sunn, fysisk aktivitet i et godt idrettsmiljø. Jeg ønsker fullt fokus på anlegg fremover. Det handler om at samfunnet vårt totalt sett tjener på å ta idrettens behov på alvor.

FORBILDE: Vis meg den unge hockeyspilleren som ikke drømmer om NHL.

Her kan du forøvrig lese saken om da jeg var så heldig å få ønske Halvard Hanevold velkommen hjem til Asker med OL-gull: Klikk på denne linken.

torsdag 1. februar 2018

En god kveld i kommunestyret

Godt politisk håndverk fra vår side gjorde at det ble en god kveld for Frp i kommunestyret tirsdag i denne uken. Vi fikk gjennomslag for en rekke saker, og støtte i flere saker der vi likevel ikke fikk flertall. Debatten eide vi. Som vanlig.

La meg starte med to gladsaker: Frp hadde fremmet en interpellasjon om rimelige ungdomsboliger. Et viktig tema i Asker, som vår gruppe ønsker å holde fokus på og presse på for å realisere konkrete prosjekter. Et slikt prosjekt er «containerboliger» (ingen grunn til å være skeptisk til uttrykket, dette er fullverdige boliger av god standard) eller modulbygg. Dette kan kjapt realiseres om kommunen vil, og for eksempel stiller tomter til disposisjon. Rådmannen var i utgangspunktet noe skeptisk, men det var forholdsvis lett å imøtegå motforestillingene. Jeg er svært glad for at de øvrige partiene i kommunestyret ga sin tilslutning til vår interpellasjon, og dermed har vi kommet et skritt videre i retning av å få realisert noen spennende boligkonsepter i Asker.

Vårt forslag ble faktisk enstemmig vedtatt. En gledens dag for ungdommen i Asker. Vedtaket ble slik: «Kommunen tilrettelegger for oppføring av ulike typer modulbygg for ungdom på kommunal grunn. Boligene må være av god standard og imøtekomme lovmessige krav. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med forslag til tomter og utarbeider deretter en anbudskonkurranse der leverandører av ulike typer modulbygg inviteres, og der det stilles krav om dokumentasjon på at boligene er i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter.»
Dermed må rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak.

NYSKAPENDE: Frp mener det må tenkes nytt for kjapt å få realisert prosjekter med rimelige boliger  for ungdom.  Disse illustrasjonene viser hvordan det kan se ut. (Illustrasjon: Nordic Smart House)


Idrettsarealer
Kommunestyret behandlet også områdeplan for Vestre Billingstad, et av de største boligutviklingsprosjektene i Asker gjennom tidene. Dessverre kunne det tyde på at idretten følte seg litt glemt i dette store prosjektet, til tross for at idrettsrådet hadde spilt inn behovet for å sette av arealer til idrettsformål. Frp tok saken og fremmet forslag om at det innenfor eller i nærheten av planområdet skal etableres arealer til idrettsformål og egenorganisert idrett i samråd med Asker Idrettsråd (AIR) og idrettslagene i nærområdet. Dette ble vedtatt som en såkalt «oversendelse», noe som betyr at innspillet følger saken og at rådmannen må komme tilbake til politisk nivå (formannskapet) om hvordan det kan følges opp. Alle partier syntes dette var en grei håndtering.


IKKE GLEM IDRETTEN: Ved store utbyggingsprosjekter mener Frp det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig med arealer til idrettsformål. For planområdet Vestre Billingstad kan slike også etableres i nærområdet.
Nei til tvungen bilpool
Når det gjelder øvrige saker viste det seg i etterkant at vi fikk en gladsak til: Frp har lenge kjempet imot at det skulle etableres en tvungen bilpoolordning på Vestre Billingstad, der kommunen hadde spilt inn en bilpoolordning der alle beboerne skulle være med på å finansiere en slik ordning, noe utbygger skal ha sagt seg enig i. Men initiativet kom fra kommunen. Mange, kanskje særlig unge, har kanskje ikke sertifikat, og mange eldre har verken mulighet for eller interesse av bil. Likevel skulle alle tvinges til å være med, og det syntes flertallet av partiene – med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen – var en strålende idé. Det mente altså ikke vi. En slik ordning strider mot enhver rettferdighetssans og som jag sa fra talerstolen er dette med valgfrihet kontra tvang et verdispørsmål for Frp. Vi har kjempet mot en slik tvungen ordning i formannskapet og i kommunestyret tirsdag fikk vi støtte fra Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Vi ble nedstemt, men vant saken likevel: Dagen etter ombestemte man seg. Det blir ingen tvungen bilpoolordning. Utbyggerne endrer ordningen etter kritikken. Selv om altså et flertall av de politiske partiene fortsatt ville ha tvang. Dette ser jeg derfor på som en stor seier, ikke minst for aktuelle boligkjøpere. Et kuriøst argument som ble benyttet i debatten var at det jo er helt frivillig om man vil flytte dit. Vel – da kunne man i så fall bruke dette argumentet om hele Asker og boligpolitikken: Det er helt frivillig om man ønsker å bo i Asker, med de boligprisene man har her, og det er ingen menneskerett å bo i Asker.
Og mens vi er inne på det å bo: Frp hadde også fremmet en interpellasjon om å legge bedre til rette for bobil-turisme i Asker og den nye kommunen. Denne ble oversendt den såkalte fellesnemda for den nye kommunen, for vurdering. Asker, og særlig nye Asker, har stort potensiale som turistkommune.

Nye Asker: Ikke alle skal med

Kommunestyret behandlet også reglement for den såkalte «fellesnemda» for den nye kommunen, som består av politikere fra H og Ap (og en fra V som sjelden møter) som var pådrivere for kommunesammenslåingen. Fellesnemda har svært vide fullmakter i forhold til sammenslåingsprosessen og fungerer i realiteten som et slags «overkommunestyre», og i forhold til hvor mye makt som ligger i fellesnemda er det mildt sagt et demokratisk paradoks at den er sammensatt av bare to partier (H og Ap). Venstre har ett av nemdas ni medlemmer. Derfor foreslo vi at fellesnemda burde utvides og få bredere representasjon, for å ta på alvor det som ofte blir sagt om den nye kommunen: Her skal det legges stor vekt på demokrati, åpenhet og mangfold. Vi ønsket derfor at fellesnemda skulle utvides til å bli lik det antall medlemmer på 13 som er besluttet inn i nye Asker formannskap, og at fordeling av plassene skulle gjøres på bakgrunn av resultatene ved siste valg. Dette fikk ikke flertall. Vi foreslo også stryke en bestemmelse (§9) i reglementet for fellesnemda, som sier at nemda kan endre sitt eget reglement. Dette synes som en merkverdighet: Først vedtar kommunestyret reglementet og så kan nemda selv endre dette helt uten videre – såfremt man er enig om det i nemda. Alt dette fremstår som dypt udemokratisk, og det var svært interessant å legge merke til at det bare var H og AP som ville at §9 skulle bli stående. Alle de andre partiene var imot, men H og Ap sikret flertall for at denne udemokratiske bestemmelsen blir stående. Da debatten var over tenkte jeg at Ap i Asker kanskje bør vurdere å bytte slagord: «Alle skal med, bare ikke i fellesnemda».


JA TIL RIMELIGE UNGDOMSBOLIGER: Frp sier ja til rimelige boliger som ungdommen kan eie selv.

onsdag 15. november 2017

Hva ligger i Drengsrud-utsettelsen?

Det var trolig flere enn undertegnede som spisset ører da Høyres gruppeleder etter et gruppemøte på overtid tirsdag kveld entret talerstolen i kommunestyresalen for å forklare partiets syn på områdereguleringen for Drengsrud idrettspark, urnelund og boligfelt. Ville de utsette saken slik at berørte parter kunne få en reell mulighet til å vurdere arealer og innplassering av idrettsanlegg?

Svaret viste seg å være både ja og nei. Et flertall i Høyres gruppe ville utsette, men bare på visse vilkår og de skulle være strenge: Ingen nye elementer skulle bringes inn i saken på noe som helst vis, og det ble satt en kort frist til neste møte i kommunestyret. Med andre ord: Man ønsket ikke å belyse saken ytterligere, noe som i og for seg pleier å være poenget når politikere velger å utsette saker: De ønsker mer informasjon. Men altså ikke her. Det får da være måte på hvor opplyst man skal bli. Dette er rimelig oppsiktsvekkende. 


Animasjon
En fysisk 3D-modell, med planarealer og naboarealer, topografi, høydeforskjeller og innplassering av idrettsanleggene i terreng, boligfelt og urnelund, ble dermed effektivt skutt ned. Mange ønsker en slik modell for et best mulig beslutningsgrunnlag, men vi må nå ta til takke med 3D-animasjonen som ble vist like før kommunestyret skulle behandle saken. Den var av liten verdi og ble brukt av rådmannen som en bekreftelse på hvor god Drengsrud-planen er. Dessuten hadde ikke Asker skiklubb - hvis være eller ikke være på tradisjonsrike Føyka er sterkt knyttet sammen med reguleringen på Drengsrud - sett animasjonen. Den ble kun vist for politikerne.

 
TRADISJONSRIK: Tradisjonsrike Føyka har vært et godt hjem for Asker skiklubb i alle år. Blir Føyka en del av utviklingen av Asker sentrum?

Stor usikkerhet 
Skiklubben ønsker naturligvis trygghet for at flytting vil gi klubben noe mer og bedre enn hva klubben har i dag. Hvorfor skal de ellers flytte? Her har styret i skiklubben en jobb å gjøre mot årsmøtet, og da er det naturlig at man gjerne vil forvisse seg om at det virkelig er god nok plass til idrettsanlegg og klubbhus innenfor planområdet. Her hersker det tvil i dag. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til nye sentrale krav om buffersoner rundt kunstgressanleggene. Og da har jeg ikke engang nevnt parkeringsforholdene. Urnelunden og boligfeltet gjør det totale området for idrett veldig smalt. 

Fra optimisme til skuffelse
Derfor ble tanken om en fysisk 3D-modell lansert, for å kunne se alt dette bedre enn man gjør ved å se på tegninger på et kart. Jeg har jobbet politisk for å få frem en slik modell, uten å få gjennomslag. Jeg var optimist i forrige uke, da ordfører kom på banen og åpnet for en 3D-modell, men dette viste seg ikke å være reelt. Optimisme ble snudd til skuffelse etter hvert som jeg forstod at man fra kommunens side ikke hadde noen planer om å utarbeide en ”ekte” fysisk 3D-modell. Fremvisningen vi fikk se tirsdag var nærmest verdiløs, og man er altså ikke interessert i å bringe noe nytt inn i saken. Da lurer jeg på hvordan man har tenkt å komme videre? Hva er vitsen med å utsette en sak dersom man ikke ønsker å bringe inn noe nytt?

Flere aktører

Asker skiklubb er for øvrig ikke eneste aktør som blir berørt av planen. Vardåsen kirke er nærmeste nabo, og kirkelig fellesråd har kommet med flere innspill. Også kirken mener at det virker som om kommunen ønsker å presse mest mulig inn i området og at naboskap mellom urnelund og idrettsarealer for lek og moro ikke er ideelt. Dessuten er det for få P-plasser allerede i dag og fra kommunens side snakker man om ”sambruk”. Det tror jeg er lite gjennomtenkt, og jeg må si jeg begynner å bli mer og mer usikker på denne planen.
 
MULIG PERSPEKTIV: Slik kan det bli seende ut. Friidrettsarenaen i bakgrunnen.

Område for hva?
Jeg er glad vi fikk kjøpt oss noe tid i kommunestyret, selv om jeg i dag ikke helt ser hva man kan få til den nærmeste måneden. Etter mitt skjønn burde man bestemt seg for hva dette området egentlig skal være: Et idrettsområde med erstatningsarealer og anlegg for Asker skiklubb? Et område for ettertanke og refleksjon, et område for å minnes våre døde uten støy og skrål? Et boligområde? Et friområde og aktivitetspark for beboere på Borgen som en del av Borgen-prosjektet? Det fremstår mer og mer som en dårlig idé at dette området skal være alt for alle. Litt sånn som ”den norske modellen”: Alle skal med og alle skal være med på alt. Uansett. Det virker nesten som om det er slik rådmannen har tenkt. Med andre ord null prioritering og ingen bestemt retning.
 
PLANOMRÅDET: Dette er området det hersker en viss usikkerhet rundt. Flertallet i kommunestyret ønsker ikke en fysisk 3D modell som vil gjøre det hele lettere å se. Skal området være alt for alle?


Galgenfrist 
Nå har vi fått en galgenfrist men jeg er usikker på om det blir så mye bedre. Vi burde fått en fysisk 3D-modell. Dette er en så stor og viktig sak at man burde ha fått utarbeidet en slik modell, og man burde ha satt endelig vedtak på vent inntil alle aktører har en omforent forståelse av hva man faktisk vedtar og hvorvidt planen er noe man kan gå videre med. Dette lå i utsettelsesforslaget som jeg fremmet på vegne av Fremskrittspartiet, og som nesten fikk flertall. Vi manglet fire stemmer. I stedet ble Høyres utsettelsesforslag vedtatt etter at vårt hadde falt. En utsettelse måtte vi ha, men jeg er usikker på om det som ble vedtatt reelt sett endrer på noe. Det gir i hvert fall partene anledning til å gå i dialog. Fremskrittspartiets forslag var etter mitt skjønn mye bedre, og mange var altså enige med oss.

Forslaget lød slik:

Kommunestyret utsetter vedtak om reguleringsplan – områderegulering – for Drengsrud Idrettspark, boligfelt HA4, Vardåsen urnelund, gbnr. 7/443 m.fl. Dette for at alle parter som planen har konsekvenser for, inkludert Asker skiklubb, skal få anledning til å vurdere planområdet ut fra en fysisk 3D-modell som viser topografiske forhold, høydeforskjeller og proporsjonalt riktige størrelse og plassering for idrettsarealene. Det må settes av tid til dette før planen vedtas, slik at man reelt sett får mulighet til å gjøre en grundig vurdering. Dette gjelder også for beslutningstakerne, som må få anledning til å være sikre på hva de vedtar og eventuelle konsekvenser av vedtaket.

På lag med idretten? 

Det er mange vakre ord og festtaler om frivilligheten og betydningen for lokalsamfunnet. Men skal kommunen og frivilligheten sammen utvikle gode lokalsamfunn, er det viktig at kommunen faktisk tar frivilligheten på alvor og at frivilligheten føler seg reelt inkludert og ikke ignorert eller motarbeidet. Føyka-utviklingen og områdereuleringen for Drengsrud er lakmus-testen for samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. Asker skiklubb er en viktig samfunnsaktør og Asker-samfunnet er ikke tjent med at denne saken går i vranglås.

Data animasjon

Til slutt noen ord om selve 3D-animasjonen som ble vist for kommunestyret. Det var godt gjort å hoste opp denne på så kort varsel, men det vi fikk se var ikke til å bli så mye klokere av. Uttrykket ”vits”, ble brukt. Jeg skal ikke gi karakteristikker, men bare si at jeg fikk to assosiasjoner da jeg overvar fremvisningen: Minecraft og legendariske Ninja Warrior til Commodore 64-plattformen. Grafikk og oppløsning var omtrent slik. Jeg legger ut animasjonen for Drengsrud så snart jeg får tilgang til den. I mellomtiden kan dere kose dere med Minecraft og Ninja Warrior, så får dere et inntrykk. Klikk på linkene her.

søndag 1. oktober 2017

En enklere hverdag for idretten

Asker formannskap og komité TKF var nylig på befaring til flere av kommunens idrettsanlegg. Også ROS Arena i Røyken ble befart. Vi møtte et brennende engasjement og mange ildsjeler som hadde mye på hjertet, men ett tema pekte seg ut og her var tilbakemeldingene entydige: Det må bli enklere å forholde seg til Asker kommune.

Klubbene bruker mye ressurser på å finne ut av ulike støtteordninger, administrasjon og rapportering. Særlig ble det etterlyst ett kontaktpunkt mot kommunen (”én dør inn”). Det må bli enklere å manøvrere i byråkratiet og forholde seg til kommunal saksbehandling. Byråkratiske ordninger stjeler ressurser fra frivilligheten. Dette blir feil bruk av energi. Vi må sørge for at den frivillige kraften brukes til aktivitet og at klubbene får tilgang til en enkel veileder for anleggsutvikling fra planlegging og oppstart til realisering, med oppfølging og assistanse fra kommunen ved behov. Asker kommune har etablert ordninger som skal lette anleggsutviklingen for klubber og lag, som kommunal lånegaranti og forskuttering av spillemidler, men det er behov for en enkel tilgjengeliggjøring av informasjon om ordningene og en ”supportfunksjon” som kan gjøre oppstart og utvikling enklest mulig.

Forenkling og avbyråkratisering
Frivillighetspolitikken bør være basert på forenkling og avbyråkratisering, slik at ikke byråkratiske søknads- og rapporteringskrav stjeler tid fra viktigere frivillig arbeid. En nettbasert kommunal veileder bør utformes med mål om at de frivillige må bruke mindre tid til å finne ut av ulike støtteordninger, myndighetskontakt, administrasjon og rapportering. Det skal være enkelt å søke, dokumentere og rapportere. Digitale plattformer med samlet informasjon og en total oversikt vil gjøre det lettere for klubbene.

Egen supportfunksjon
Fremskrittspartiet kommer til å følge opp dette med konkrete forslag. Det bør etableres en egen funksjon på forsiden av kommunens nettsider som enkelt muliggjør direkte kontakt og interaksjon med kommunen om anleggsutvikling. Denne funksjonen kan være en applikasjon som utvikles i samarbeid med eksterne og i dialog med idretten om behovene. Hovedmålet er å gjøre det lettere å navigere i byråkratiet, med tilgang til presis og lett forståelig informasjon om kommunal saksbehandling - fra initiell fase via oppstart til realisering. Dette kan etableres en egen digital ”supportfunksjon”, der klubbene kan stille spørsmål og forvente tilbakemelding innen nærmere angitt frist som bør være kort. Dette kan være en chattefunksjon som muliggjør direkte kommunikasjon i samtid innenfor definerte tidsperioder, også etter klokken 1530.

Infodesk
I forlengelsen av dette, for ytterligere å styrke kommunens service mot frivilligheten generelt, kan det opprettes en fysisk ”frivillighetenes infodesk” eller en ”frivillighetscafé” (drop in) som f.eks. kan være tilknyttet servicetorget eller et eget sted i kulturhuset. Det diskuteres for tiden hvordan kulturhuset kan utnyttes bedre og flytting av servicetorget til kulturhuset er en del av denne diskusjonen.

Fornuftige driftsmodeller
En enklest mulig anleggsutvikling og tidsmessige idrettsanlegg er viktig for hele lokalsamfunnet, men det må naturligvis også – i samarbeid med kommunen – etableres fornuftige og enkle konsepter og modeller for drift av anleggene, som de frivillige ikke trenger juridisk spisskompetanse for å forstå. Idrettens behov må være fokus. Idretten skal ikke brukes som et instrument av det offentlige men må få velge sine oppgaver også innenfor en driftsstøtte og tilskuddsmodell. Idretten og frivilligheten forøvrig skal utvikle seg og vokse på egne premisser.

Takk til frivilligheten
Avslutningsvis vil jeg berømme alle de frivillige som står på for å skape idrettsglede og anleggsutvikling i de ulike idrettslagene. Dette er et svært tidkrevende arbeid, med mye organisering, papirarbeid og byråkrati. Den innsatsen dere gjør er den viktigste av alt. Derfor er det viktig at kommunen kan være med å tilrettelegge for at anleggene blir en realitet og for gode vilkår for idretten.

BEHOV FOR FORENKLING: Idrettslagene er entydige på at det må bli enklere å forholde seg til kommunen.