onsdag 5. januar 2011

Virkelighetsfjernt og useriøst fra Ap

”Slakter Frps integreringspolitikk” kunne jeg lese i Budstikka for noen dager siden. Tittelen var basert på et blogginnlegg begått av den lokale Ap-lederen Ivar Kristensen, noe som avstedkom en smule nysgjerrighet fra min side. Jeg gikk derfor til originalkilden, Kristensens innlegg, som viste seg å føye seg inn i rekken av useriøse, virkelighetsfjerne og ulogiske innlegg fra sosialist-hold. Men én ting forstår jeg: Arbeiderpartiets desperate behov for å rette fokus bort fra egen innvandrings- og integreringspolitikk, som trygt kan betegnes som en fiasko av historiske dimensjoner.

At en representant for Ap slakter Fremskrittspartiets integreringspolitikk får meg til å tenke på overskrifter av typen ”Nord-Korea slakter menneskerettssituasjonen i Norge”, ”Al-Qaida slakter fredspris-utdeling” og ”Torbjørn Jagland slakter engelsken til Petter Solberg”. Overskrifter som ingen vil ta seriøst, men som nok vil vekke en viss munterhet hos mange.

Kristensen later til å tro at integrering handler om svømmeundervisning for spesielt utvalgte grupper – der utvalgskriteriene synes å skulle være basert på kjønn og etnisitet. Han besværer seg nemlig over at Fremskrittspartiet ikke ville støtte APs forslag om svømmeundervisning for innvandrerkvinner. Kriteriet om etnisitet fremstår for øvrig som noe uklart, da Arbeiderpartiet ikke klargjør hva man mener med ”innvandrerkvinner”. Trolig vil Kristensen & co. også benytte religion som ”kvalifiseringskriterium”, da det naturligvis er muslimske innvandrerkvinner Arbeiderpartiet tenker på. La oss si det som det er.


-HOPP I BASSENGET! Arbeiderpartiet i Asker vil ha muslimske kvinner i bassenget. Da muslimske kvinner ikke kan være i samme basseng eller garderobe som andre, lurer jeg på om Arbeiderpartiet ser for seg å stenge Risenga svømmehall for andre badende?

Fremskrittspartiet tar uansett avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi kunne naturligvis ikke støtte et slikt forslag. Den type segregering og gruppetenkning som Arbeiderpartiet står for har aldri på noe tidspunkt ført til noe som helst positivt i integreringsarbeidet. Hvordan skulle dette fungere i praksis? Vil Arbeiderpartiet stenge Risenga svømmehall for øvrige badende, fordi innvandrerkvinnene ikke kan være i samme basseng eller garderobe som andre? Dette vil Fremskrittspartiet aldri støtte.

Muslimske innvandrerkvinner er ofte sårbare for så vel stigmatisering som marginalisering. Det samme gjelder mange muslimske jentebarn. Dessverre opplever disse jentene at deres egne foreldre nekter dem å delta i svømmeundevisning og i gymtimene. Stadig opplever norske skoler at foreldre fremsetter krav om kjønnssegregert undervisning, og da særlig for svømmeundervisning og gym. Det fremsettes krav om at muslimske jentebarn ikke skal delta i den felles obligatoriske undervisningen. Kravet omfatter både det å skifte tøy sammen med andre samt å gjennomgå selve undervisningen. Dette er ytterst problematisk.

Fremskrittspartiet vil ikke svikte disse jentene ved å akseptere dette, og vi ønsker å sende et signal om at vi ikke synes at dette er greit. Vi møter selvfølgelig ikke krav om økt segregering ved å tilby innvandrermødrene det samme som mange innvandrerforeldre krever for sine døtre: Kjønnssegregert undervisning. Arbeiderpartiet svikter sentrale idealer i møtet med, tilsynelatende ufravikelige, krav fra muslimer. Mange har erfart hvordan beskyldninger fremmes, om det så er fremmedfiendtlighet og islamofobi eller trusler av ymse slag, når man står opp mot særkrav. Når muslimske jenter holdes borte fra obligatorisk undervisning fordi de ikke kan være sammen med guttene, er det verken tolerant eller respektfullt overfor det utdanningssystemet vi har i Norge. Og hvem blir mest skadelidende? Jo selvsagt – de som går glipp av undervisningen. Man må trolig være medlem av Arbeiderpartiet for å hevde at å gi etter for slike særkrav fremmer integreringsarbeidet.
Når det argumenteres med at det tross alt er bedre at innvandrerkvinner og døtrene deres lærer å svømme, blir det ikke annet enn et lite gjennomtenkt skyggeargument. Hva når kravet kommer om egne jenteskoler? Skal vi i Norge da opprette slike skoler, i frykt for at alternativet er at jentene sendes ut av Norge eller at de må gå på en koranskole der vi ikke kan kontrollere undervisningen de får?

Innvandrings- og integreringsdebatten handler i bunn og grunn om verdispørsmål, og jeg vil hevde at vi i Fremskrittspartiet er på riktig side og Arbeiderpartiet på gal side når det gjelder disse viktige verdispørsmålene. Det dreier seg om hvilket samfunnssyn og hvilket menneskesyn man har. Jeg føler meg trygg på at stadig flere i Norge deler vår oppfatning. Velgerne er ikke dumme, Kristensen. Tiden er overmoden for et generaloppgjør med Arbeiderpartiets håpløse innvandrings- og integreringspolitikk.
I stedet for den gruppetenkningen, segregeringen og stigmatiseringen som Arbeiderpartiet står for, vil Fremskrittspartiet at innvandrerkvinner og -jenter skal møtes med individuell verdighet og autonomi. Vi mener at dette vil være med på å sikre jentenes bevissthet og personlighetsutvikling, og vil kunne gjøre dem bedre i stand til å foreta egne valg for egne liv.

Credit: Free photos from acobox.com

VERDIGHET:
Innvandrings- og integreringsdebatten utfordrer verdiene våre. Fremskrittspartiet vil at innvandrerkvinner og - jenter skal møtes med individuell verdighet og autonomi, som en motsetning til Arbeiderpartiets gruppetenkning og segregering.
Kristensens innlegg inneholder for øvrig flere selvmotsigelser, logiske kortslutninger og rene faktafeil. Han påpeker – med rette – at Fremskrittspartiet ligger på en restriktiv linje når det gjelder bosetting av flyktninger i Asker. Jeg er glad for at han har fått med seg dette. Det virker imidlertid underlig når han skriver ”samtidig går de (altså Frp, min presisering) på talerstolen og argumenterer for at de vil satse på å integrere de som allerede er her”. Som om det skulle være noe paradoksalt i dette? Beskrivelsen av Fremskrittspartiets politikk blir uansett noe upresis, jeg skal derfor hjelpe Kristensen litt: Fremskrittspartiet er opptatt av at Asker kommune ikke skal ta ta imot flere flyktninger enn vi greier å integrere i lokalsamfunnet. Og ja: Vi er også opptatt av å satse på integrering av de som allerede er her. Det er hele poenget. Derfor har Fremskrittspartiet alltid ligget på en restriktiv linje, og vi er glad for at også våre samarbeidspartier i denne perioden har innsett at det vil være uheldig med frislipp, og at også det politiske flertallet har lagt seg på en forholdsvis konservativ linje når det gjelder det antallet Asker vil ta imot. Det har vært en styrke at vi har vært forholdsvis forsiktige, vi har solid dokumentasjon på at det gjøres et godt arbeid i Asker når det gjelder å bosette og integrere flyktninger. De som bor i Asker er gjennomgående godt integrert og bidrar til fellesskapet, det må selv Ivar Kristensen innrømme. At han ikke forstår at det er en sammenheng mellom vellykket integreringsarbeid og det å ikke ta imot for mange, får så være. Jeg er trygg på at de langt fleste ser at det er en slik sammenheng. Det er verdt å notere at Arbeiderpartiet sist gang saken var oppe helt ukritisk foreslo å ta imot langt flere enn hva både rådmannen og det politiske flertallet gikk inn for. Fremskrittspartiet mener derimot at det ikke er noen god idé å pøse på med folk fra fremmede kulturer.
Jeg håper velgerne merker seg denne viktige forskjellen.

Kristensen besværer seg også over Fremskrittspartiets holdning til innvandrerådet, som han mener viser at vi bare er ute etter populistiske oppslag i media. Jeg kan vanskelig se at det er spesielt populistisk å hevde at det er unødvendig og overflødig med et eget innvandrerråd i Asker, men Kristensen mener trolig at alle utspill fra Fremskrittspartiet er populistiske. Som Kristensens flere ganger er inne på i innlegget er det integreringsarbeidet som gjøres i Asker en stor suksess, noe vi har fått til uten å ha hatt et innvandrerråd! Fremskrittspartiets holdning har derfor hele tiden vært at et eget innvandrerråd i Asker er unødvendig, en holdning vi har fått bekreftet som riktig etter at rådet ble opprettet og Fremskrittspartiet ble representert i rådet. Hvordan Kristensen kan argumentere for at det er behov for et innvandrerråd samtidig som han bekrefter og gjør et stort poeng av den vellykkede integreringspolitikken i Asker – uten innvandrerråd – er helt uforståelig og fremstår som en stor selvmotsigelse.

Fremskrittspartiet er opptatt av at skattebetalernes penger ikke brukes på unødvendige råd og utvalg som ikke er lovpålagte, mens Arbeiderpartiet – som har en lang tradisjon for å ha en ekstremt lav terskel mot å bruke andres penger – synes å mene at det er greit å ha et råd bare for å ha det. Arbeiderpartiet i Asker har aldri greid å synliggjøre behovet for et innvandrerråd og har ikke kommet opp med ett eneste reellt argument. Ap er bare opptatt av at Fremskrittspartiet ikke ser det behovet Ap ikke greier å synliggjøre…
Det er for øvrig galt når Kristensen skriver at opprettelsen av rådet ble utsatt fordi Frp hadde klare meninger om hvem som skulle sitte i rådet. Vi hadde ikke synspunkter på hvem som skulle sitte der, derimot hadde vi synspunkter på utvalgskriteriene. Et solid flertall i kommunestyret var av samme oppfatning og et solid flertall i kommunestyret så det som viktig å få på plass et sett av omforente kriterier. Arbeiderpartiets holdning var derimot preget av å få opprettet et innvandrerråd bare for å få opprettet det.
I Asker kommune er vi nå i gang med en gjennomgang av politisk struktur, med sikte på å kunne gjøre noen justeringer. Jeg er generelt av den oppfatning at det skal være en høy terskel for å opprette og opprettholde utvalg og råd som ikke er lovpålagte, og mener at vi bør se nærmere på om det er behov for å opprettholde innvandrerrådet, klimapanelet og landbruksutvalget. Vi bør se på om det arbeidet som gjøres her kan ivaretas og fanges opp på andre – og kanskje bedre - måter.

Avslutningsvis må jeg komme med en liten innrømmelse: Det er ikke helt korrekt at Ap ikke har levert ett eneste argument for innvandrerrådet. Partiet har faktisk levert et gedigent argument for at innvandrerrådet kan være en god idé, men jeg har mistanke om at det kan være ufrivillig fra Arbeiderpartiets side: Arbeiderpartiets representant i rådet foreslo før jul i fullt alvor et kommunalt styrt boligmarked i Asker for å tilgodese innvandrernes behov for boliger. Forslaget fikk ikke gehør i innvandrerrådet, som var av den oppfatning at bolig- og eiendomsmarkedet i Asker fremdeles skal være fritt og at det kan være behov for et særskilt fokus også mot ungdom, seniorer og de med omsorgsbehov. Arbeiderpartiet har altså ikke engang støtte for integreringspolitikken sin i innvandrerrådet! Bedre argument for å opprettholde det finnes neppe.

1 kommentar:

  1. Fantastisk godt skrevet! Arbeiderpartiet blir mer og mer avkledd i sin mislykkede innvandrings- og integreringspolitikk.

    SvarSlett