tirsdag 7. desember 2010

Kommunebudsjettet er i havn

Budsjettmøtet er unnagjort og Asker har fått et vedtatt budsjett denne gangen også. Vi startet allerede kl. 1300 i dag, og rundt kl. 1800 var budsjettet i havn. Jeg opplevde at det var et godt møte, og vi har fått et godt budsjett til beste for våre innbyggere. Nedenfor gjengir jeg mitt hovedinnlegg i budsjettdebatten i sin helhet.

Ordfører!

Da Fremskrittspartiet inngikk en forpliktende avtale om budsjettsamarbeid med Høyre, KrF og AGV etter siste valg, var det ut fra en ambisjon om at kommunen skulle gjenerobre et økonomisk handlingsrom og at de viktige områdene skole/oppvekst og helse/omsorg skulle styrkes. I dag er jeg glad for å kunne si at vi lyktes med det, til tross for at en hovedutfordring i denne valgperioden har vært å tilpasse Asker kommunes økonomi til en statlig rødgrønn fordelingspolitikk der Asker kommer stadig dårligere ut. Asker kommune må gi fra seg hele 377 millioner kroner til andre kommuner i 2011.

En sunn og ansvarlig økonomistyring har alltid vært en hovedtilnærming for Fremskrittspartiet, og det var naturligvis krevende for oss å komme i posisjon i denne perioden, etter en periode med litt rufsete økonomi og dårlig økonomistyring. Vi i Fremskrittspartiet er derfor veldig glade for at vi sammen med de øvrige flertallspartiene har greid å gjenerobre det økonomiske handlingsrommet, og vi er meget fornøyde med at budsjettet kommer ut med et netto driftsresultat på noe over 3%.
Dette er basert på at vi faktisk gjorde et politisk vedtak om at vi ville ha et netto driftsresultat på minimum 3 %. Nå er dette på skinner, og det er veldig bra at rådmannen nøye har fulgt opp politiske føringer og forventninger.

Disse forventningene, og de politiske grepene vi har gjort i denne perioden har vært knyttet til det nevnte vedtaket om et NDR på minimum 3 %, tak på lån, betydelige kutt på driftskostnadene, et forsiktig investeringsprogram, samt fokus på styrket økonomistyring og kontinuerlig utvikling av tjenestene. Det er naturligvis sammenheng mellom økonomisk ansvarlighet og gode tjenester, og denne sammenhengen er rimelig "hellig" for oss. Gode tjenester og dårlig økonomi er ikke bærekraftig på sikt.

Vi opplever dialogen mellom rådmannen og det politiske som god, og budsjettforslaget har i stor grad vært på linje med samarbeidspartienes forventninger. Vi har derfor ikke lagt opp til dramatiske endringer. Men noen er det, og vi er glade for at vi i dag kan vedta et budsjett som har denne hovedprofilen:
- Sikret økonomisk handlingsrom
- Nye investeringer med økt grad av egenfinansiering
- Styrking av tjenesteområdene med særlig vekt på eldre, barn/unge og vanskeligstilte.
Eldreomsorgen er den store budsjettvinneren denne høsten.

Vi legger inn ekstra penger på alle tjenesteområdene, jeg vil spesielt nevne kompetanseheving for lærere og ungdomstiltak sone nord. Når det gjelder helse og omsorg setter vi av nesten 2,5 millioner som en reserve dersom det skulle bli behov for ytterligere tiltak innen eldreomsorgen, og vi i Frp synes videre det er flott at det neste år blir gratis å kvitte seg med hageavfall på Yggeset vår og høst. Det skulle bare mangle om ikke dette skulle være gratis. Vi vil absolutt ikke flå innbyggerne våre for at skal kunne kvitte seg med dette avfallet på miljøvennlig vis.

Ordfører!

Politikk handler om å prioritere og om å vise frem de politiske prioriteringene og forskjellene. slik at velgerne kan ta stilling dem. Vi lever godt med det budsjettet som vi er i ferd med å vedta, og vi kan stå oppreist i forhold til våre velgere når det gjelder det vi har levert. Politikk handler også om kontraster, og kontrasten til det uansvarlige budsjettforslaget som Arbeiderpartiet legger frem her i dag kunne neppe vært større. Det kunne ikke falle oss inn å hive på en masse ekstra kostnader til alskens gode formål ved å trekke driftsresultatet ned under 3 % og øke lånegjelden.

Robek er ikke gruppeleder for Arbeiderpartiet i Asker, men et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Eller om man vil: En svarteliste over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Arbeiderpartiets budsjettforslag er en usedvanlig god søknad til Robek, og jeg er veldig glad for at flertallet i denne sal ikke vil stille seg bak en slik søknad.
Legg så til at det andre sosialistpartiet i salen - SV - som vanlig salderer sine budsjettforslag med inntekter fra eiendomsskatt som ikke er vedtatt, så vet velgerne hva de har i vente om disse partiene skulle få noe som helst mandat etter neste valg. For Asker kommunes del er det bare å håpe at de ikke får det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar