tirsdag 6. september 2011

Frp på lag med idretten

I dag fikk jeg en henvendelse fra Budstikka som videreformidlet spørsmål fra Asker Idrettsråd (AIR), om listetoppenes syn på idrettspolitikken i Asker. Det er et tema jeg brenner for. Noen av spørsmålene var av en slik art at det var umulig å svare kort, og i tilfelle Budstikka korter ned det jeg har svart gjengir jeg her spørsmålene og svarene i sin helhet.

Hva vil ditt parti foreslå av positive tiltak for å øke den fysiske aktiviteten i alle lag av folket – fra barnehagen, via skolene, via idrettslagene med aktivitetstøtte og anleggsstøtte – til aldershjemmene?

Jeg er opptatt av idrett og aktivitet som et positivt bidrag til ”samfunnsregnskapet”. Dette blir stadig dokumentert. Jeg er positiv til aktivitetsstøtte og anleggsstøtte for å fremme dette. Det vil føre altfor langt å svare utfyllende på dette spørsmålet: Idrett og fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv (barnehage til aldershjem), og jeg vil bare presisere at dette perspektivet er førende for den nylig vedtatte ”Kommunal plan for fysisk aktivitet”, der visjonen er ”glede gjennom bevegelse”. Her ligger det en rekke positive tiltak for alle lag av folket, og jeg vil vise til denne planen, som Frp støtter.

AIR ønsker å bidra til å tilrettelegge for økt inkludering men også og økt fysisk aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan bl.a. gjøres ved økt veiledning og bistand til lagene (hjelpe dem i gang, hjelpe med tiltak osv.). Jfr. AIRs arbeidsprogram for 2011.
Vil ditt parti støtte et slikt arbeid gjennom prosjektmidler o.l. til AIR og lagene?

JA. Norsk idrett har vedtatt å prioritere integrering av funksjonshemmede ved å utvikle totalidrettstilbud for alle. Man trenger å få kunnskap om hvordan en slik endring av idrettens organisering får konsekvenser for funksjonshemmedes opplevelse av viktige faktorer som øker følelsen av mestring og aksept. Funksjonshemmede er utsatt for stigmatisering og stereotype forestillinger om hvordan de er. Sosial aksept, interesse og forståelse for de funksjonshemmedes prestasjoner er viktig, og man trenger å få vite hvordan dette utvikles gjennom integreringsprosessen. Asker Frp vil oppmuntre til og støtte utviklingen mot en integrert idrett, med prosjektmidler og lignende, og mener at funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede i større grad bør konkurrere sammen – uavhengig av mestringsnivå. Det trenger vi mer av, og her bør kommunen være en aktiv støttespiller for både AIR og lagene.
AIR mener at idrettsadministrasjonen må styrkes. Vil ditt parti støtte dette?
JA. Idrettsadministrasjonen har samme bemanning som den hadde før både Leikvollhallen, svømmehallen og alle de nye kunstgressbanene. Det er klart behov for å styrke kapasiteten. Det ligger forslag om å øke ressursene for avtaleforvaltning (drift, tilsyn etc.) i Kommunal plan for fysisk aktivitet, men dette må følges opp med budsjettmidler til høsten. Det vil frigjøre mye kapasitet i avdelingen, som må styrkes for å få mer ”trykk” i kommunens idrettspolitikk. AIR er tilført ressurser og styrket med en halv stilling, noe vi støttet.
Mener ditt parti at skiidretten som andre idretter skal ha små og større anlegg i kommunen som kan fremme skisporten i Asker – ellers skal de fortsatt reise over til andre kommuner og låne andres anlegg?
  
JA. Jeg mener at skiidretten skal ha små og større anlegg i kommunen, for å fremme skisporten i Asker. Også i et miljøperspektiv er det meningsløst at folk i Asker skal måtte reise ut av kommunen for å trene og konkurrere.

Hva kan ditt parti gjøre – utenom å bare prate – for å bedre hallsituasjonen for inneidrettene i Asker?
 
Vi har forpliktet oss ved å programfeste at kommunen skal ha tidsmessige og funksjonelle idrettsanlegg med nok kapasitet.
Jeg minner om at Frp ville ha både 50-meters basseng i svømmehallen på Risenga og tribuneanlegg i Leikvollhallen. Dette fikk vi ikke politisk flertall for. Vi vil så raskt som mulig realisere ny basishall på Holmen, turnhall/flerbrukshall på Borgen, ny arena for ishockey og kunstløp, og vil jobbe for å realisere et ”Idrettens Hus” samlokalisert med dette anlegget, der f. eks. AIR kan ha sine kontorer.
Jeg er ikke enig i at det bare er prat. I Kommunal plan for fysisk aktivitet er det et vedtatt mål at dekningsgrad treningstid i idrettshall skal øke, og at kapasiteten og tilgjengeligheten til kommunens idrettsanlegg skal bli bedre. Anlegg som er eller vil bli ferdigstilt: Idrettshall Bondi skole, idrettshall Heggedal skole, idrettshall Nesøya skole, idrettshall ved Asker videregående skole (anbefalt som innendørs matcharena). Nye Askerhallen og idrettshall ligger også inne i planen, det samme gjør idrettshall inkl. allaktivitetshus ved nye Landøya skole. Det ligger en stor satsing på anleggssiden i den kommunale planen som er vedtatt. Nye anlegg skal ferdigstilles og igangsettes. For å komme i gang kan det være aktuelt med forskuttering av spillemidler, kommunale garantier for lån og prosjektmidler for å få startet opp anleggsprosessene.
Vi er positive til idrettens egne anleggsplaner, men å planlegge og bygge idrettsanlegg er i dag en relativt møysommelig prosess, avhengig av anleggstype og lokalt arbeid i kommunen. For å kunne gjennomføre utbygging av idrettsanlegg er det etter dagens lovverk nødvendig med både langsiktig og kortsiktig planlegging for å sikre at anleggene bygges i samsvar med idrettens målsetting. Plan og bygningsloven forutsetter medvirkning og samspill fra bl.a. idrettens organisasjoner ved den kommunale planleggingen. Her bør idretten være en aktiv samarbeidspartner for å sikre at anleggene blir mest mulig funksjonelle. Selv om kommunene har ansvaret for kommunal planlegging, må idretten selv ta initiativ og fremme sine krav/ønsker i forbindelse med utbygging av idrettsanlegg.
Ansvaret for idrettens del av anleggsplanleggingen i kommunen ligger hos AIR. Både "Plan- og bygningsloven" og Kulturdepartementet stiller plankrav ved søknader om tippemidler. Dette betyr at idrettens organisasjoner i sterk grad må engasjere seg i planleggingen og oppfølgingen av vedtatte planer for å sikre seg del i den offentlige tilskuddsordningen. Lagets anleggsplan samordnes gjennom idrettsrådet som viderebringer og prioriterer innspillene til kommunen. Idrettens dokumentasjon gjør sjansene større for å nå målet: Å få gjennomført de enkelte anleggsprosjekter som dekker idrettens behov. Dersom et ordinært idrettsanlegg (for nærmiljøanelegg er det utarbeidet egne retningslinjer) skal få støtte gjennom spillemidler må planen være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Idrettens behovsplan får først mening når den gir konkrete utslag i arealplanarbeidet og i handlingsplaner med budsjett for kommunen. Derfor må både laget og idrettsrådet følge opp sine planer. Dette er et lagarbeid!VIL HA NY ISHALL: Det er på høy tid med ny arena for ishockey og kunstløp.1 kommentar:

  1. Idrettspolitisk er det neppe noe Askerparti som er så offensive som Fremskrittspartiet. Det gjør at min stemme går til dere !

    SvarSlett