torsdag 1. februar 2018

En god kveld i kommunestyret

Godt politisk håndverk fra vår side gjorde at det ble en god kveld for Frp i kommunestyret tirsdag i denne uken. Vi fikk gjennomslag for en rekke saker, og støtte i flere saker der vi likevel ikke fikk flertall. Debatten eide vi. Som vanlig.

La meg starte med to gladsaker: Frp hadde fremmet en interpellasjon om rimelige ungdomsboliger. Et viktig tema i Asker, som vår gruppe ønsker å holde fokus på og presse på for å realisere konkrete prosjekter. Et slikt prosjekt er «containerboliger» (ingen grunn til å være skeptisk til uttrykket, dette er fullverdige boliger av god standard) eller modulbygg. Dette kan kjapt realiseres om kommunen vil, og for eksempel stiller tomter til disposisjon. Rådmannen var i utgangspunktet noe skeptisk, men det var forholdsvis lett å imøtegå motforestillingene. Jeg er svært glad for at de øvrige partiene i kommunestyret ga sin tilslutning til vår interpellasjon, og dermed har vi kommet et skritt videre i retning av å få realisert noen spennende boligkonsepter i Asker.

Vårt forslag ble faktisk enstemmig vedtatt. En gledens dag for ungdommen i Asker. Vedtaket ble slik: «Kommunen tilrettelegger for oppføring av ulike typer modulbygg for ungdom på kommunal grunn. Boligene må være av god standard og imøtekomme lovmessige krav. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med forslag til tomter og utarbeider deretter en anbudskonkurranse der leverandører av ulike typer modulbygg inviteres, og der det stilles krav om dokumentasjon på at boligene er i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter.»
Dermed må rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak.

NYSKAPENDE: Frp mener det må tenkes nytt for kjapt å få realisert prosjekter med rimelige boliger  for ungdom.  Disse illustrasjonene viser hvordan det kan se ut. (Illustrasjon: Nordic Smart House)


Idrettsarealer
Kommunestyret behandlet også områdeplan for Vestre Billingstad, et av de største boligutviklingsprosjektene i Asker gjennom tidene. Dessverre kunne det tyde på at idretten følte seg litt glemt i dette store prosjektet, til tross for at idrettsrådet hadde spilt inn behovet for å sette av arealer til idrettsformål. Frp tok saken og fremmet forslag om at det innenfor eller i nærheten av planområdet skal etableres arealer til idrettsformål og egenorganisert idrett i samråd med Asker Idrettsråd (AIR) og idrettslagene i nærområdet. Dette ble vedtatt som en såkalt «oversendelse», noe som betyr at innspillet følger saken og at rådmannen må komme tilbake til politisk nivå (formannskapet) om hvordan det kan følges opp. Alle partier syntes dette var en grei håndtering.


IKKE GLEM IDRETTEN: Ved store utbyggingsprosjekter mener Frp det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig med arealer til idrettsformål. For planområdet Vestre Billingstad kan slike også etableres i nærområdet.
Nei til tvungen bilpool
Når det gjelder øvrige saker viste det seg i etterkant at vi fikk en gladsak til: Frp har lenge kjempet imot at det skulle etableres en tvungen bilpoolordning på Vestre Billingstad, der kommunen hadde spilt inn en bilpoolordning der alle beboerne skulle være med på å finansiere en slik ordning, noe utbygger skal ha sagt seg enig i. Men initiativet kom fra kommunen. Mange, kanskje særlig unge, har kanskje ikke sertifikat, og mange eldre har verken mulighet for eller interesse av bil. Likevel skulle alle tvinges til å være med, og det syntes flertallet av partiene – med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen – var en strålende idé. Det mente altså ikke vi. En slik ordning strider mot enhver rettferdighetssans og som jag sa fra talerstolen er dette med valgfrihet kontra tvang et verdispørsmål for Frp. Vi har kjempet mot en slik tvungen ordning i formannskapet og i kommunestyret tirsdag fikk vi støtte fra Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Vi ble nedstemt, men vant saken likevel: Dagen etter ombestemte man seg. Det blir ingen tvungen bilpoolordning. Utbyggerne endrer ordningen etter kritikken. Selv om altså et flertall av de politiske partiene fortsatt ville ha tvang. Dette ser jeg derfor på som en stor seier, ikke minst for aktuelle boligkjøpere. Et kuriøst argument som ble benyttet i debatten var at det jo er helt frivillig om man vil flytte dit. Vel – da kunne man i så fall bruke dette argumentet om hele Asker og boligpolitikken: Det er helt frivillig om man ønsker å bo i Asker, med de boligprisene man har her, og det er ingen menneskerett å bo i Asker.
Og mens vi er inne på det å bo: Frp hadde også fremmet en interpellasjon om å legge bedre til rette for bobil-turisme i Asker og den nye kommunen. Denne ble oversendt den såkalte fellesnemda for den nye kommunen, for vurdering. Asker, og særlig nye Asker, har stort potensiale som turistkommune.

Nye Asker: Ikke alle skal med

Kommunestyret behandlet også reglement for den såkalte «fellesnemda» for den nye kommunen, som består av politikere fra H og Ap (og en fra V som sjelden møter) som var pådrivere for kommunesammenslåingen. Fellesnemda har svært vide fullmakter i forhold til sammenslåingsprosessen og fungerer i realiteten som et slags «overkommunestyre», og i forhold til hvor mye makt som ligger i fellesnemda er det mildt sagt et demokratisk paradoks at den er sammensatt av bare to partier (H og Ap). Venstre har ett av nemdas ni medlemmer. Derfor foreslo vi at fellesnemda burde utvides og få bredere representasjon, for å ta på alvor det som ofte blir sagt om den nye kommunen: Her skal det legges stor vekt på demokrati, åpenhet og mangfold. Vi ønsket derfor at fellesnemda skulle utvides til å bli lik det antall medlemmer på 13 som er besluttet inn i nye Asker formannskap, og at fordeling av plassene skulle gjøres på bakgrunn av resultatene ved siste valg. Dette fikk ikke flertall. Vi foreslo også stryke en bestemmelse (§9) i reglementet for fellesnemda, som sier at nemda kan endre sitt eget reglement. Dette synes som en merkverdighet: Først vedtar kommunestyret reglementet og så kan nemda selv endre dette helt uten videre – såfremt man er enig om det i nemda. Alt dette fremstår som dypt udemokratisk, og det var svært interessant å legge merke til at det bare var H og AP som ville at §9 skulle bli stående. Alle de andre partiene var imot, men H og Ap sikret flertall for at denne udemokratiske bestemmelsen blir stående. Da debatten var over tenkte jeg at Ap i Asker kanskje bør vurdere å bytte slagord: «Alle skal med, bare ikke i fellesnemda».


JA TIL RIMELIGE UNGDOMSBOLIGER: Frp sier ja til rimelige boliger som ungdommen kan eie selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar