onsdag 28. september 2016

SFO-diskriminering i Asker

Dette innspillet, som jeg skrev sammen med vår nestleder i komite for oppvekst, Linn Lorentzen Lunde, ble tatt inn på side 3 i Budstikka 19. september.
 

Asker kommunestyre vedtok nylig at barn bosatt i statlige flyktningmottak i Asker, og som har fått oppholdstillatelse, skal få gratis plass i SFO. Fremskrittspartiet mener derimot at alle barn som kan ha behov for det, skal få tilbud om gratis SFO, men flertallet ville overraskende nok ikke støtte vårt forslag om at hjerterommet også burde omfatte norske barn fra fattige familier.

De aller fleste barn i Asker vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig er det familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår, svak økonomi eller begge deler. Dette rammer særlig barna. Mange barn og unge opplever at viktige hendelser i oppveksten – som barnebursdager og idrettsarrangementer – koster så mye at de holder seg borte. Noen unnlater å informere foreldrene av lojalitet eller bekymring for å skape konflikt om penger.

Fattigdom er fortsatt forbundet med skam. Vi vet at barn som lever i fattigdom bekymrer seg for egen fremtid. Det er derfor viktig med felles arenaer der alle kan delta. Fremskrittspartiet mener at alle barn fra fattige familier skal kunne få friplasser i SFO som en viktig fellesskapsarena for å forebygge utenforskap og fattigdom. Her kan barna få hjelp til lekser og delta i aktiviteter.  Hvordan noen kan stemme nei til at også norske barn skal få denne muligheten, er for oss helt uforståelig. Flertallet, med Ap og H i spissen, var veldig tydelige på at de bare ville tilgodese flyktninger. Selv om det ikke engang er avklart om de skal bo i Asker. Tydeligere kan det ikke sies: Man prioriterer andre fremfor sine egne. Grunnen til at flertallet mener at dette er en strålende idé, er visstnok at det skaper integrering. Vi tror derimot at denne type forskjellsbehandling bidrar til økt fremmedhat. Integreringen blir neppe bedre av det.


Nei til forskjellsbehandling
Fremskrittspartiet er imot forskjellsbehandling basert på religion, etnisk opprinnelse, kjønn og seksuell legning. Vi mener at alle barn skal få muligheten til å delta i SFO. Fattigdom er et universelt begrep, og kjenner ingen flagg eller etnisk tilhørighet. Derfor ba Fremskrittspartiet rådmannen om å komme tilbake med en sak med forslag til kriterier og finansiering. Dette har en kommune som Asker råd til, men det ble altså stemt ned. Forstå det den som kan.
 

Skjerpede motsetninger 
Men ikke nok med det: Kommunestyret vedtok også, mot Fremskrittspartiets stemmer, å be rådmannen vurdere «muligheten for å innføre friplasser i SFO for alle barn som bor på statlige mottak og som går på skole, med oppstart så raskt som mulig.» Det er en veldig dårlig idé. Så lenge man ikke vet om de får bli i Norge, bør tilknytningen være svakest mulig. Igjen ser vi denne voldsomme og helt ukritiske iveren etter å prioritere flyktninger og asylsøkere foran egne innbyggere. Vi er overbevist om at dette bidrar til økt polarisering og økte motsetninger i samfunnet. Et paradoks er det også at denne forskjellsbehandlingen kan gjøre overgangen fra asylsøker til norsk statsborger vanskeligere, da man som asylsøker får kastet etter seg fordeler og ytelser man ikke nyter godt av som statsborger.
 

Misforstått godhet
Det står aldri på penger når det gjelder asylsøkere, men når det gjelder våre egne vanskeligstilte, da skal det ofte spares. Dette er vi i Fremskrittspartiet motstandere av. Etableringen av SFO-diskriminering i Asker er dessverre et eksempel på overilte tiltak motivert av misforstått godhet, som kan bidra til å skjerpe motsetningene i samfunnet vårt. Mange mennesker er lei av denne utviklingen. Å knytte friplass i SFO opp mot status som bosatt i statlige flyktningmottak blir helt feil. Dette synet fikk altså ikke Fremskrittspartiet støtte for, men vi lover å fortsette kampen for alle de vanskeligstilte i Asker-samfunnet. Uten diskriminering.

Legg til bildetekst
BARE FOR BARN I ASYLMOTTAK: Flertallet i Asker kommenstyret vil gi barn i statlige mottak friplasser i SFO, men vil nekte norske barn den samme muligheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar