onsdag 15. mai 2013

Fra glansbilde til bekymring

I går behandlet kommunestyret en interpellasjon om den bekymringsfulle utviklingen i Borgen-området generelt og ved Hagaløkka skole spesielt. Det synes nå å være rørende politisk enighet om at utfordringene i området er store, med stadig flere fremmedkulturelle elever. Dessverre var debatten preget av frykt for å lage riper i glansbildet av det kulturelle mangfoldet ved Hagaløkka skole og dermed frykt for å adressere en del ubehagelige men nødvendige problemstillinger. Som ventet har lokalavisen publisert en sminket versjon av debatten.


Utviklingen har vært kjent lenge. Man skal ha fulgt usedvanlig dårlig med i timen om man som politiker i Asker hevder at dette kom "brått på". Likevel skjedde det ingenting før FAU ved Hagaløkka skole i begynnelsen av mars sendte brev til de folkevalgte i Asker, der det ropes et varsku om utviklingen og de utfordringene som følger av stadig flere minoritetsspråklige elever. Dette resulterte i et møte mellom FAU-leder og komité for oppvekst. Mange mente dette var en noe halvhjertet tilnærming fra kommunens side, og derfor ble problemstillingen løftet inn i kommunestyret i form av en interpellasjon.

I dag har 55 prosent av elevene på Hagaløkka minoritetsbakgrunn. Det bekymrer foreldrene, skoleledelsen - og nå også politikerne i Asker. Utviklingen ved enkelte skoler i Oslo øst er langt fra betryggende, der har andelen fremmedkulturelle over en tiårsperiode økt fra 50 til 90 prosent. Ingen ønsker en tilsvarende utvikling i Asker, og på Hagaløkka er man klar på at en slik elevsammensetning vil påvirke såvel foreldres valg som skolens organisering og valg av metode. FAU ved Berger skole på Rykkin har meldt inn en tilsvarende bekymring til Bærums folkevalgte. 40 prosent av elevene på Berger skole har minoritetsbakgrunn, og foreldrene er redd læringsmiljøet blir svekket om ikke politikerne griper inn.

Gårsdagens interpellasjon inneholdt mange elementer. Blant annet boligpolitikken i Asker. Jeg mener det blir altfor enkelt å knytte disse problemene opp mot boligpolitikken. Det er ikke boligpolitikkens "feil" at vi har fått en svært uheldig utvikling i denne delen av kommunen. Jeg er av de som mener at folk må få bosette seg hvor de vil, og at det er markedet som regulerer dette. Problemet her er egentlig at markedet er manipulert – ved et høyt antall kommunale boliger og leiligheter i området. Dette vil igjen påvirke boligprisene i det frie markedet negativt og det blir en negativ spiral. Det er dessuten ikke bare boligprisene som påvirker hvor man får en konsentrasjon av innbyggere med en bestemt etnisitet. Dette blir en selvforsterkende effekt – fordi mange minoritetsspråklige ønsker å bosette seg i områder der det fra tidligere bor minoritetsspråklige fra samme etniske gruppe. Dette er godt dokumentert.

Interpellasjonen unnlot å ta opp et problem mange er kjent med, og som er en viktig årsak til problemene -nemlig at det lenge har vært en mobbe-problematikk ved Hagaløkka skole. Etter gjentatte bekymringsmeldinger forsøkte Frp i sin tid å ta opp dette via Innvandrerrådet, bare for å oppleve at problemet ble snakket bort med et foredrag om hvor fortreffelig alt var. Hagaløkka skole ble sågar belønnet med den såkalte Benjamin-prisen ikke lenge etterpå – «for skolens systematiske arbeid og sterke forankring over tid, for integrering og mot rasisme og diskriminering». Dette må være tidenes største og mest vellykkede avledningsmanøver. For noen år siden ble elever mobbet bort fra skolen fordi de ikke var "gode muslimer". Familien så seg tvunget til å bytte skole på grunn av denne religiøse mobbingen. Vi vet videre at fire etnisk norske elever ved Hagaløkka har søkt seg over til Rønningen skole, men det kanskje ikke alle vet er at de etnisk utenlandske elevene applauderte da dette ble kunngjort. Det er kanskje en indikasjon på at ikke alt er som det skal. Disse fire ble i realiteten mobbet bort fra skolen.

Mange vil nå sikkert kritisere meg for å være så direkte om dette – men det lever jeg godt med. Nå er det på tide å snakke i klartekst! Det har vi som folkevalgte et særlig ansvar for å gjøre. Mobbing, voldsbruk og en skoleledelse som gjemmer dette unna, er dessverre en del av bildet og jeg er svært skuffet over den unnfallenheten som mange aktører her har gjort seg skyldige i. Det er å svikte de barna som blir utsatt for mobbing og vold og som blir presset bort fra skolen. Jeg la merke til at mange i salen begynte å flakke med blikket da jeg adresserte dette fra talerstolen. Interessant nok var det ingen av de etterfølgende talerne som kommenterte det - bortsett fra Pensjonistpartiet - som også var tydelige på at mobbing er en viktig del av problematikken. Jeg har gjennom mange år i politikken og samfunnsdebatten registrert at man i flerkulturens navn helst ikke vil snakke om vanskelige ting. Kommunestyret i Asker er dessverre ikke noe unntak.

Det kan være grunn til å minne om at Frp har lagt seg på et betydelig lavere nivå enn de øvrige partiene når kommunestyret har behandlet bosetting av flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Vi har hele tiden ment at vi ikke må bosette flere enn at de blir godt integrert og tilpasser seg samfunnet vårt på en god måte, og at det er uheldig med for store konsentrasjoner. Mange av de problemstillingene vi nå diskuterer rundt Hagaløkka og Borgen viser at denne holdningen er berettiget, og jeg utfordrer de øvrige partiene på å senke antallet neste gang vi skal behandle sak om bosetting. Den reelle innvandringen til våre lokalsamfunn skjer forøvrig ikke ved selve bosetting men via familiegjenforening. Rådmannen i Asker peker på at antall familiegjenforeninger har ligget høyt de siste årene. Det er ytterligere et argument for å være restriktiv på bosettingen.

Et annet poeng det er verdt å nevne i denne saken: I forbindelse med den forestående rulleringen av kommuneplanen har det kommet innspill fra "Masjiid-E Quba Ahl-E-Sunnat" om etablering av moské i det aktuelle området. Organisasjonen/foreningen er registrert i Brønnøysund med adresse Fredbos vei på Hagaløkka. Virksomheten er beskrevet som "Trossamfunn som praktiserer Islam. Tilrettelegge for koranskole for barn og voksne, samt feire religiøse høytider og arrangere ramadan bønn".
Vi tror ikke det er heldig med moské, da det vil kunne bidra til befeste og forsterke den utviklingen alle i kommunestyret nå sier er uheldig. Jeg regner med at også Arbeiderpartiet vil gå imot en slik etablering, etter å ha hørt dem i debatten i går.

Vi fikk forøvrig støtte fra Ap da vi tok opp at oppnevnelse av arbeidsgruppe og referansegruppe som nå skal jobbe med problemstillingene rundt Hagaløkka bør forankres i formannskapet. Vi etterlyste forøvrig hvorfor man ikke har valgt å involvere Innvandrerrådet i denne saken. Skal det være noe poeng å ha et slikt råd bør det jo konsulteres nettopp i slike saker. Det blir forøvrig viktig at de folkevalgte blir representert i arbeidsgruppen som nå skal nedsettes. Jeg tror ikke det er heldig for prosessen videre om politikerne fortsatt skal lukke øynene.
FRA MINORITET TIL MAJORITET: Ved mange norske skoler er fremmedkulturelle elever nå i stort flertall. Også ved Hagaløkka.


HAGALØKKA 2020? Det fremstår ikke som noen god idé å etablere moské i Hagaløkka-området.


Artikkelen i Budstikka finner du ved å klikke på logoen:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar