onsdag 22. august 2012

Betal for brød - og bil!

Et nytt lovforslag kan tvinge forretninger og arbeidsgivere som tilbyr gratis parkering, å innføre parkeringsavgift. Samferdselsdepartementet har sendt lovforslaget ut på høring, og Asker kommune bør gi klart og tydelig beskjed om hva vi mener om denne type rødgrønne påfunn.

Høringssaken lå til behandling i gårsdagens møte i formannskapet, men rådmannen hadde innstilt på at lovforslaget bare skulle tas til orientering. Det mente jeg var en altfor passiv holdning fra rådmannens side, og jeg er derfor glad for at jeg fikk formannskapet med på å utsette saken slik at vi får tid til å utarbeide et høringssvar. Jeg mener det er behov for å gi et tydelig signal om Askers holdning til denne loven, og håper at mange kommuner vil benytte anledningen til å signalisere motstand mot det utidige inngrepet i råderett over egen eiendom som lovforslaget legger opp til.

Det blir opp til kommunen selv å vedta tvungen P-avgift på annen manns grunn, men det gjør selvfølgelig ikke lovforslaget noe bedre. Blir loven vedtatt vil den utgjøre et farlig verktøy i hendene på reguleringsivrige byråkrater og lokalpolitikere. Det verktøyet bør de ikke få. Lovforslaget legger opp til et urimelig inngrep i næringsfriheten og råderetten over egen eiendom, som må sies å være viktige verdier og prinsipper i det norske samfunnet selv om de rødgrønne gjør hva de kan for å uthule disse.
Samferdselsdepartementets gjennomgang av eksisterende lovverk, med fokus på hvorvidt innføring av en slik lov vil være i strid med andre bestemmelser, virker noe lettvint. Departementet vurderer at lovforslaget ikke kommer i strid med andre bestemmelser, men det synes ikke som om problemstillingen har vært forelagt Justisdepartementets lovavdeling.


Et viktig prinsipp i all offentlig forvaltning er likebehandlingsprinsippet. Lovforslaget åpner for at "hvert enkelt tilfelle behandles særskilt”, noe rådmannen omtaler i gårsdagens sak til formannskapet - og da i positive vendinger (!). Jeg mener derimot at en slik forskjellsbehandling kan gi betydelige utfordringer. Det vil være helt håpløst å pålegge en næringsdrivende i kommunen å ta betalt for parkering mens en annen slipper.
Vi bør ikke la oss lure av rødgrønn retorikk om at en eventuell innføring av et pålegg om P-avgift blir opp til kommunen selv å bestemme, og at dette derfor ikke er "så farlig". Nettopp det at kommunen selv kan bestemme er en del av problemet. Om noen kommuner innfører dette og andre ikke, vil vi naturligvis få en uheldig konkurransevridning. Vi vil altså kunne få en forskjellsbehandling av næringsdrivende innen samme kommune, og en uheldig konkurransevridning kommunene imellom.Lovforslaget legger videre opp til et betydelig merarbeid for kommunen, som skal føre tilsyn med at ingen tilbyr parkering i strid med vedtaket og at ingen refunderer betalt parkeringsavgift i strid med loven. Ved slike overtredelser skal kommunen kunne ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Jeg kan vanskelig se at det er noen kommunal kjerneoppgave å føre slikt tilsyn som lovforslaget legger opp til, og ønsker ikke at kommunen skal gis anledning til å opptre slik overfor næringsdrivende. Også Fylkesmannen blir pålagt et merarbeid ved at kommunens vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr skal kunne påklages til denne, noe som vil gi økt byråkratisering i en allerede overbyråkratisert offentlig sektor.


Det melder seg en rekke spørsmål rundt en slik lov. Det står for eksempel i høringsutkastet at det ikke skal være tillatt å fratrekke P-avgiften i kassen dersom man handler på et sted der det er tvungen P-avgift, men hva hvis manglende betaling på parkometeret ikke følges opp med kontroll og evt. inkasso? Kan en næringsdrivende pålegges å inngå avtale med et parkeringsselskap? Skal kommunen kunne fastsette prisen på parkeringsplassene? Vil det være lov å kreve en symbolsk sum - for eksempel en krone? Jeg er sikker på at en slik lov vil avstedkomme mange kreative løsninger...
Og dersom det er arbeidsplasser med ansattparkering – skal man vurdere hver enkelt ansattes situasjon med hensyn til behov for bil? Sjekke den ansattes behov for bil til jobben, levering i barnehage osv. mot det aktuelle kollektivtilbud på hjemstedet? Videre: Skal det være forbudt å gi lønnspålegg eller andre ytelser tilsvarende parkeringsutgiftene?

Blir pålegg om P-avgift innført må du betale penger for å parkere utenfor nærbutikken din, kinoen, byggefirmaet eller gartneriet eller overalt der du parkerer for å skaffe deg varer og tjenester, forutsatt at det er 
flere en ti parkeringsplasser på arealet. En liten pussighet i forslaget er at du kan stå gratis når du fyller bensin på en stasjon, men betale parkeringsavgift om du bare skal kjøpe en pølse og en kaffetår. For mange forretningsdrivende vil det bli fullstendig kræsj om de må pålegge kundene å betale for parkering, samtidig som de prøver å gjøre varene billigere. Mange har rett og slett ikke mulighet til å droppe bilen hvis de skal få den daglige tidsklemma til å gå opp. Regjeringen burde heller legge til rette for handel og annen næringsvirksomhet, i stedet for å stikke kjepper i hjulene for folk. Bilen har kommet for å bli, og folk vil ikke slutte å kjøre bil selv om de må betale for parkering. Det vil bare bidra til å gjøre hverdagen enda surere for folk flest. Det bør heller jobbes med å gjøre biler mer miljøvennlige.

Samferdselsdepartementet vil bilbruken til livs, men det er grunn til å minne om at Nordens største bilbaserte handlesenter, Nordby, ligger rett på den andre siden av svenskegrensen ved Svinesund. Blir loven vedtatt vil naturligvis enda flere mennesker gjøre som samferdselsminister Marit Arnstads partikollega, tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp): Handle i Sverige. Forslaget virker like lite gjennomtenkt som de rødgrønnes forslag til ny fastlegeforskrift. Det sier en god del.
KUNDENE FORSVANT: Om de rødgrønne får det som de vil kan dette bli konsekvensen: Parkeringsplassen er tom og kundene er borte...

Aftenposten omtaler saken 28. august. Klikk på linken eller logoen for å komme til artikkelen.

2 kommentarer:

  1. Fjern religionsparagrafen og steng DLD.

    SvarSlett
  2. Enig. Blasfemi-parargafen er vel allerede opphevet (på høy tid) og DLD er jeg en sterk motstander av.

    SvarSlett