tirsdag 4. oktober 2011

Budsjettforslag med Frp-stempel

Rådmannens nylig fremlagte forslag til Handlingsprogram taler sitt tydelige språk om at Fremskrittspartiet har vært en del av den politiske styringen i Asker. Kommunen har gjenerobret den økonomiske handlefriheten, og Frp vil være opptatt av å styrke den ytterligere gjennom kommende fireårsperiode. Rådmannen har tatt de politiske signalene og mange av de sakene Fremskrittspartiet har jobbet for de siste årene ligger nå inne i forslag til Handlingsprogram for perioden 2012 – 2015. Dokumentet gir et godt fundament for å utvikle Asker til en fortsatt god kommune å bo og arbeide i, vokse opp i og bli gammel i.


Rådmannens forslag er utarbeidet på bakgrunn av en politisk prosess og på vedtak fattet gjennom året. Da Fremskrittspartiet kom i posisjon for fire år siden var økonomien i ubalanse, men i dag har vi gledelig nok god kontroll på økonomien i Asker kommune. Alle rapporteringer viser det. Vi har skaffet oss et økonomisk handlingsrom som gjør at vi kan levere gode tjenester til innbyggerne. For å styrke kommunens handlefrihet ytterligere og sikre fortsatt gode tjenester, trekker rådmannen frem følgende hovedelementer:
  • Netto driftsresultat på minimum 4 prosent hvert år i perioden
  • Løpende kostnadskontroll, effektivisering og modernisering av kommunens tjenester
  • Et investeringsnivå tilpasset kommunens langsiktige økonomiske bæreevne
  • At veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i samlede inntekter og økonomisk bæreevne, samt større egenfinansiering av investeringer
  • Langsiktig strategi for finansforvaltningen

Det er en gammel kampsak for Frp at kommunen skal styre etter et positivt netto driftsresultat. Jeg er derfor betrygget av at rådmannen går inn for heve kravet og vil styre etter minimum 4 prosent hvert år i perioden. Det er videre positivt at rådmannen ser behovet for salg av kommunal eiendom, som også er en viktig sak for Frp. Rådmannen legger opp til en større egenfinansiering av investeringer ved bruk av bufferfondet, men også salg av eiendom er viktig for å kunne øke egenfinansieringsgraden. Veksten i  lånegjelden skal ikke øke mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne. Administrasjon og ledelse styrkes ikke, og får ikke kompensert for veksten. Det betyr at det må ytes mer for de samme ressursene. Effektivisering er nøkkelordet. Rådmannen har funnet rom for moderat vekst og videreføring av prioriterte tiltak innenfor alle tjenesteområder, og har ikke lagt opp til nye omstillings- eller innsparingstiltak.

Satsing på unge og eldre
Jeg er særlig fornøyd med at det fortsatt vil være fokus på kvalitet og tidlig innsats innen tjenesteområde oppvekst. Tidlig innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling, men også så tidlig som mulig når hendelser/problemer oppstår uavhengig av alder. Kvalitet i tjenester til barn og unge, i barnehage og skole, krever høy kompetanse, riktig kompetanse og nok personale i alle virksomheter. Når det gjelder investeringer innen oppvekstsektoren vil det bli brukt drøyt 900 millioner kroner på fire nye skoler som skal stå ferdige fra skolestart 2014 til 2017. Ved alle disse skoleprosjektene – Nesøya, Heggedal, Landøya og Risenga – planlegges det også fire store nye idrettshaller, noe som vil øke hallkapasiteten betraktelig. Også de eldre i Asker er budsjettvinnere. Tunge investeringer gjør at kommunen kommer i balanse når det gjelder antall sykehjemsplasser. Dette har vært viktig for Frp, og jeg er glad for at dette nå kommer i orden.

Signal til idretten
Og mens jeg er inne på investeringer: Også et nytt badeanlegg til rundt 135 millioner på Holmen er det funnet plass til i neste fireårsperiode. Tenkt byggestart er allerede i 2014. Det legges også inn penger til å planlegge en ny Askerhall - ishall og gjerne flerbruksarena. Jeg har vært en pådriver for dette og er svært glad for at vi nå endelig kommer i gang. Budsjettet økes for idrettsanlegg og friluftsområder, og det legges opp til at halleien halveres. Det er et kraftig signal om at idretten er viktig for kommunen og at vi ønsker å spille på lag. Endelig kommer vi også i gang med den nye sentrumsutviklingen i Heggedal, som også lenge har vært en viktig sak for Frp. Her skal det brukes drøyt 35 millioner kroner.

Eiendom prioritert
Fremskrittspartiet har lenge hatt fokus på eiendomsforvaltningen i kommunen, og er meget fornøyd med at rådmannen varsler at eiendom blir et prioritert fokus kommende periode. Det er viktig å legge til rette for en styringsmodell som sikrer god politisk styring og kontroll med eiendomsfunksjonene, og jeg er glad for at rådmannen varsler utarbeidelse av egne planer og utvidet rapportering. Rådmannen peker på noen særlige utfordringer på dette området: Økonomistyring, kvalitet i prosjektutvikling - og gjennomføring, kostnadseffektiv forvaltning og drift, samt riktig nivå på vedlikehold/verdibevarende vedlikehold. Her oser det kompetansebehov.

Gjennomgang av selvkost
Fremskrittspartiet vil ha lavest mulig gebyrer og avgifter i Asker kommune. Vi har lenge bedt om å få synliggjort hvordan man fra kommunens side anvender det såkalte selvkostprinsippet, og har etterlyst hvilke beregninger som ligger til grunn for selvkost. Nå har rådmannen svart: Det varsles en grundig gjennomgang av selvkostberegninger. Det er en gjennomgang jeg imøteser. Askers innbyggere skal kunne føle seg trygge på at de ikke betaler mer enn hva det koster å produsere tjenesten. Da må vi få grundig innsyn i hvilke beregninger kommunen legger til grunn. Det gjør det lettere å fortsett kampen for lavest mulig gebyrer og avgifter i Asker kommune. 


Vi kan trygt si at mange av Fremskrittspartiets fokusområder er lagt inn i rådmannens forslag til HP. Forslaget er et godt fundament for videre utvikling av kommunen, og siden Frp fortsatt vil ha en hånd på rattet kan innbyggerne føle seg trygge på at vi fortsatt vil jobbe for at det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig for å sikre stabilitet for gode tjenester over tid, ikke vil bli svekket.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar