fredag 25. mars 2011

Hurra - jeg er frivillig!

Tirsdag behandlet kommunestyret frivillighetsutvalgets markering av frivillighetsåret 2011 med tilhørende kalenderoversikt med "Hurra - jeg er frivillig"-arrangementer. Asker kommune setter det internasjonale frivillighetsåret på dagsorden, og ønsker å skape større bevissthet og engasjement om frivillighet blant våre innbyggere.

Dette er en skikkelig gladsak som ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og også et enstemmig kommunestyre sluttet seg i kveld til saken som gjelder frivillighetsutvalgets markering av FNs frivillighetsår 2011 og de tiltakene kommunen gjør for å legge til rette for økt frivillighet og frivillig satsing i frivillighetsåret. I Asker har vi lange og gode tradisjoner for frivillig arbeid, med et stort mangfold av frivillige organisasjoner. Frivilligheten utgjør et viktig fundament i lokalsamfunnet vårt, ja om man vil - frivilligheten er selve limet i lokalsamfunnet. Organisasjonene er nevnt, men jeg vil også passe på å nevne alle de som i det stille gjør en innsats for sine medmennesker hver eneste dag. De er de sanne hverdagsheltene blant oss.

FN har utpekt 2011 til det internasjonale frivillighetsåret og gjennom dette vil frivillighet komme opp som tema og bli satt på dagsorden. I EU foreslås arbeidet gjennomført med kommunikasjon og bevissthetskampanjer, konferanser, seminarer, erfaringsutvekslinger og publikasjoner om temaet frivillighet. Det vurderes som viktig at eierskapet til frivillighetsåret bør være hos de frivillige og hos de frivillige organisasjonene. I Norge er det opp til den enkelte kommune om man ønsker å delta i dette arbeidet. I Asker ser vi det som en selvfølge å være med, og kommunen kommer til å tilrettelegge for markering av året dersom det legges opp til det fra frivillighetenes side. Frivillighetsutvalget har påtatt seg å organisere arbeidet i Asker på vegne av frivilligheten. Målgruppen er frivillige og potensielle frivillige enkeltpersoner og organisasjoner, samt politikere og administrasjon i kommunen.

Norge ligger på verdenstoppen i frivillighet. Det forplikter. Skal denne plasseringen fortsatt være gjeldende om ti år, må myndighetene og de frivillige organisasjonene spille på lag. Kommunen ønsker å legge best mulig til rette for å bedre vilkårene for det frivillige organisasjonslivet, som er en viktig leverandør av tilbud som gjør det attraktivt å bo i Asker.
I vedtatt Handlingsprogram er en av måleindikatorene under fokusområde medvirkning at hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Alle Askers 58 virksomheter skal således ha innarbeidet minst ett tiltak knyttet til frivillighet i sine virksomhetsplaner.
Videre er ett av prosjektene i IKT-strategien etablering av en ny frivillighetsportal. Her blir organisasjonene gitt mulighet til å presentere seg på en bredere måte enn det som gjøres i organisasjonsoversikten på kommunens hjemmesider i dag. Dette har vært etterspurt fra organisasjonene.

Asker kommune abonnerer på Tilskuddsportalen - en nettbasert oversikt over samtlige tilskuddsordninger i landet, både offentlige og private. Portalen har en egen modul for frivilligheten, denne vil bli lansert i løpet av våren og gjort tilgjengelig gjennom lansering og opplæring av de frivillige. Særlig Asker Idrettsråd har etterspurt tilgang til Tilskuddsportalen.
I forbindelse med Kulturhusets nye nettsider vil det bli lansert en felles arrangementskalender for hele organisasjonslivet i Asker. Her blir det mulig for alle organisasjoner å legge inn sine arrangementer. Dette er et av tiltakene fra prosjektet Kulturarena Asker Sentrum, og kalenderen vil bli lansert denne våren.
I Frivillighetsåret 2011 vil det hver måned synliggjøres et arrangement eller en organisasjon under tittelen Hurra - jeg er frivillig! Jeg er sikker på at alle innbyggerne i Asker finner flere arrangementer å glede seg over.

Frivilligheten har alltid stått sterkt i Asker. Vi vet at den frivillige innsatsen betyr veldig mye for viktige samfunnsmål, og uten frivillighet hadde ikke Asker-samfunnet hatt den standarden og de kvalitetene det har. Dessuten gir frivillige organisasjoner folk mulighet til å delta i meningsfylt virksomhet og engasjere seg i det de brenner for. Derfor er det viktig at vi støtter opp om det arbeidet alle ildsjelene i frivilligheten gjør. Selv finner jeg stor glede i å være engasjert i Lions, som for meg er en viktig og meningsfylt arena ved siden av politikken. Det er sikkert flere engasjerte mennesker enn meg som ofte kan føle at tiden ikke strekker til og at man gjerne skulle ha bidratt mer. Men la for all del ikke det avskrekke noen fra å delta i frivillig arbeid, og hva kan være bedre enn å engasjere seg i frivillighetsåret 2011? La oss gjøre Asker til frivillighetskommunen i frivillighetsåret. Hurra for de frivillige!

Du kan lese mer om frivillighetsåret i Asker kommune ved å klikke på denne linken


HASSELBAKKEN: Frivillighetens hus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar