tirsdag 12. oktober 2010

Møte i PFU: Lokaldemokratiet på dagsorden

Vi folkevalgte må forholde oss til et utall fora, og møter i mange forskjellige råd, nemder og utvalg. Lokaldemokratiet i Asker er svært mangfoldig.
I ettermiddag har jeg møte i PFU på ordførers kontor, mens det senere i uken er møte i PLN. Snart er det også møte i PSU...


Formannskapet har ingen "kryptisk" forkortelse - det måtte i såfall vært "FMSK" eller noe slikt. Men den forkortelsen forstår trolig alle. Verre da med PFU, som står for Politisk ForhandlingsUtvalg, uten at man blir så mye klokere av det?
Kommunestyret velger tre politisk valgte medlemmer til kommunens forhandlingsutvalg. I Asker består dette utvalget av William Norset (leder) og Ole Willy Sandbekk foruten undertegnede. Ordfører har senere tiltrådt dette utvalget som kan fastsette/endre lønns- og arbeidsbetingelser for personer ansatt av kommunestyret. Utvalget ivaretar den løpende arbeidsgiverrollen overfor rådmannen, og skal forberede og gi mandat til forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
I ettermiddag skal vi diskutere et viktig tema som jeg lenge har ønsket å sette høyere på dagsorden: En gjennomgang/videreutvikling av politisk arbeidsmåte og struktur, og folkevalgtes arbeidsvilkår. Et stort tema, men kjernespørsmålet er dette: Hvordan kan vi best mulig legge til rette for at det skal være mulig å engasjere seg politisk og påta seg et verv som folkevalgt? Demokratiet er tjent med et mangfold når det gjelder representasjon, et mangfold som går langt utover den ensidige kjønnsdimensjonen norske feminister lenge har hatt et ensidig fokus på. Det må være mulig for mennesker i ulike faser av livet å engasjere seg, og et kommunestyre bør bestå av representanter med ulik alder og med ulik yrkesbakgrunn og utdannelse. Jeg kjenner mange mennesker som har både engasjement, kunnskap og kompetanse, men som av ulike årsaker ikke har anledning til å gå inn i en rolle som folkevalgt. Mange har rett og slett ikke råd til det - politikken kaster for lite av seg i forhold til den innsatsen som forventes og den innsatsen som nedlegges. Mange har rett og slett ikke tid - avhengig av hvilken livsfase og familiesituasjon man er i. Dersom det for eksempel er et mål å få med flere småbarnsforeldre i politikken, kan man naturligvis ikke operere med møtetidspunkter som faller sammen med tider for levering og henting av barn i skole eller barnehave. Dersom det er et mål å rekruttere flere yrkesaktive til lokalpolitikken, særlig fra privat sektor, kan man ikke operere med mange møter på dagtid eller heldagsseminarer.
Spørsmålet blir altså om det er noe vi kan gjøre lokalt med vår politiske struktur og vilkår for folkevalgte, for å sikre en bredest mulig rekruttering og for å sikre at våre folkevalgte settes i stand til å gjøre en best mulig jobb for lokaldemokratiet. Temaet er altså et demokratispørsmål.
For å finne gode svar på spørsmålet bør PFU diskutere politikerrollen, vi bør gjennomgå regler for godtgjøring og gjøre en grundig vurdering av politisk struktur.
Videre bør vi se på hvordan IKT kan utnyttes bedre som arbeidsverktøy for politikerne, og vi bør se på hvilke kontorfasiliteter som kan tilbys de mest sentrale folkevalgte. I forlengelsen av disse spørsmålene: Hvor tilgjengelig forventes det at de folkevalgte skal være i forhold til møtefrekvens og møtetidspunkter? Kan vi rasjonalisere møtevirksomheten, og hvor mange representanter bør egentlig sitte i kommunestyret? Disse og mange andre spørsmål kommer nå til å bli satt på agendaen i PFU, så får vi se hvilken retning diskusjonen tar og hva vi ender opp med av anbefalinger og innstillinger. Dette er som nevnt et spennende og viktig tema, og jeg ser virkelig frem til å delta i den videre prosessen. PFU vil diskutere dette over fire møter, med det siste møtet berammet til februar neste år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar